2015 - Hyderabad, India - L.V. Prasad Eye Institute