2011 - Delhi, India - Arunodaya Deseret Eye Hospital