2010 - Shanghai, China - Shanghai Eye, Ear, Nose and Throat Hospital